Podielové dane pre školy a školské zariadenia na území mesta Bratislava

Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu DPFO územnej samospráve finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča. V júni 2022 Ministerstvo financií SR zverejnilo novú prognózu – východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO a zmenu jednotkového koeficientu z pôvodných 98,7 € na 103,05 €, čo má priamy dosah na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení financovaných z DPFO aj na území mesta Bratislava. Bratislava v zmysle § 39hh zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuzatvorila s príslušnými neštátnymi zriaďovateľmi Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča, na základe zákone, je teda mesto Bratislava povinné doplatiť školám a školským zariadeniam rozdiel v nápočte finančných prostriedkov.

Poznámka: dňa 3.10. 2022 sme listom č. MAG 476008/2022 z magistrátu mesta Bratislava dostali pozitívnu odpoveď na požiadavku zvýšenia finančných prostriedkov pre evanjelické školy a školské zariadenia na území mesta Bratislava : „Na základe vášho listu „Výzva k naplneniu zákonnej povinnosti vo vzťahu k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení…“ si vám dovoľujeme oznámiť, že hlavné mesto Slovenskej republiky SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) je oboznámené s informáciami o východiskových štatistických údajoch týkajúcich sa DPFO zverejňovaných MF SR. Od zmeny výšky jednotkového koeficientu hlavné mesto situáciu aktívne rieši a finančné prostriedky budú zriaďovateľom neštátnych škôl a školských zariadení v roku 2022 vyplatené v plnej nárokovateľnej výške zodpovedajúcej koeficientu 103,05 eur.“

Spracoval:
Mgr. Miroslav Čurlík, viceprezident asociácie