Valné zhromaždenie AEŠS

Valné zhromaždenie AEŠS, ktoré sa uskutočnilo v piatok 15. marca 2024 o 10.00 hod. v priestoroch Evanjelického gymnázia, Skuteckého 5 v Banskej Bystrici.

 

Stanovisko k navýšeniu hodinovej dotácie telesnej a športovej výchovy na prvom stupni základnej školy na tri hodiny (ISCED 1)

Spoločná tlačová správa, 20. 3. 2023

  • Asociácia evanjelických škôl Slovenska
  • Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Združenie základných škôl Slovenska
  • Zväz školských asociácií a združení SR

„Zavedenie povinných 3 vyučovacích hodín TV je v súčasnej situácii nepremyslené nesystémové riešenie, ktoré drvivá väčšina riaditeľov nedokáže reálne zabezpečiť.“

Čítať viac

Jozef Tekeli a kol.: OD VZN K ZMLUVE O FINANCOVANÍ

Novela Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmeny financovania neštátnych zriaďovateľov prináša praktický prehľad o základných zmenách, zrozumiteľný výklad jednotlivých zákonných ustanovení, práva a povinnosti účastníkov, ako aj najčastejšie otázky a odpovede na ne. Aktualizované vydanie.


Jozef Tekeli a kol.: OD VZN K ZMLUVE O FINANCOVANÍ

 

Pracovné rokovanie s ministrom školstva

Dňa 10.10.2022 sa zástupcovia neštátnych škôl stretli s novovymenovaným ministrom školstva vedy výskumu a športu Mgr. Jánom Horeckým. Témou stretnutia boli: reforma poradenského systému, model nárokovateľných podporných opatrení (novela zákona 245/2008 Z.z.) a potreba dofinancovania škôl a ŠZ financovaných z podielových daní vzhľadom na povinnosť vyplatiť odmeny zamestnancom 500,00 € do 31.12.2022. Asociáciu evanjelických škôl Slovenska (AEŠS) zastupoval Mgr. Miroslav Čurlík, viceprezident asociácie.

Čítať viac

List vládnym činiteľom

Dňa 04.10.2022 bol zaslaný list vládnym činiteľom: predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi, ministrovi financií Ing. Igorovi Matovičovi a ministrovi školstva Mgr. Jánovi Horeckému s požiadavkou riešenia financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú financované cez originálne kompetencie (z podielových daní cez obce a VÚC). Vzhľadom na podpísanie dodatku č. 1 k Vyššej kolektívnej zmluve dňa 13. júla 2022 v znení: „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022“.

Čítať viac

Podielové dane pre školy a školské zariadenia na území mesta Bratislava

Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu DPFO územnej samospráve finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Čítať viac