List vládnym činiteľom

Dňa 04.10.2022 bol zaslaný list vládnym činiteľom: predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi, ministrovi financií Ing. Igorovi Matovičovi a ministrovi školstva Mgr. Jánovi Horeckému s požiadavkou riešenia financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú financované cez originálne kompetencie (z podielových daní cez obce a VÚC). Vzhľadom na podpísanie dodatku č. 1 k Vyššej kolektívnej zmluve dňa 13. júla 2022 v znení: „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022“.

V zmysle uvedeného dodatku (ďalej len „KZVS“) „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti“.

Veríme, že uvedená požiadavka a prípadné rokovanie s vládnymi činiteľmi prispeje k možnosti prefinancovania týchto nákladov našich evanjelických materských škôl, školských klubov detí, školských jedální, školských internátov. Uvedená požiadavka bola podporená okrem asociácií a združení cirkevných a súkromných škôl aj generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a predsedom Konferencie biskupov Slovenska Bernardom Boberom.

Spracoval:
Mgr. Miroslav Čurlík, viceprezident asociácie