Pracovné rokovanie s ministrom školstva

Dňa 10.10.2022 sa zástupcovia neštátnych škôl stretli s novovymenovaným ministrom školstva vedy výskumu a športu Mgr. Jánom Horeckým. Témou stretnutia boli: reforma poradenského systému, model nárokovateľných podporných opatrení (novela zákona 245/2008 Z.z.) a potreba dofinancovania škôl a ŠZ financovaných z podielových daní vzhľadom na povinnosť vyplatiť odmeny zamestnancom 500,00 € do 31.12.2022. Asociáciu evanjelických škôl Slovenska (AEŠS) zastupoval Mgr. Miroslav Čurlík, viceprezident asociácie.

Cieľom reformy poradenského systému bolo zvýšenie dostupnosti, odbornosti a efektívnosti centier (CPPPaP a CŠPP), čo celá odborná verejnosť privítala, avšak obsah a spôsob realizácie transformácie stanovené ciele nenapĺňa. Za AEŠS sme ocenili snahu vytvoriť model siete poradenského systému a tvorbu nárokovateľných podporných opatrení pre žiakov so ŠVVP i snahu o desegregáciu škôl. Za mimoriadne kontroverzné však považujeme navrhované prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, teda obsah a spôsob realizácie, s dôsledkami pre aplikačnú prax od 1.1.2023. Reforma poradenského systému, má napr. svoj dopad na diagnostiku detí s viacnásobným postihnutím v ESŠI v Červenici v tom, že špecializované pracoviská môžu poskytovať svoju činnosť len pre jedno postihnutie, tým sa dostupnosť špeciálneho poradenstva vzďaľuje. Pán minister bude sledovať transformáciu poradenského systému v tom či sa zvýši dostupnosť, odbornosti a efektívnosti centier. K novele zákona 245/2008 Z.z. – model nárokovateľných podporných opatrení minister garantoval, že budú prebiehať rozporové konania a bude dosiahnuté vylepšenie novely. Záver pracovného rokovania bol venovaný poskytnutiu finančných prostriedkov na odmeny vo výške 500,00 € + odvody pre školy a ŠZ, ktoré sú financované cez originálne kompetencie a neboli im tieto finančné prostriedky poskytnuté. Pán minister má plánované rokovanie s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a bude požadovať riešenie tejto požiadavky, keďže legislatívna cesta je možná.

Spracoval:
Mgr. Miroslav Čurlík, viceprezident asociácie